Angleško-slovenski slovar / English-Slovene Dictionary / English-Slovenian Dictionary – A, a

| |

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Slovar se dnevno dopolnjuje / Dictionary is updated daily

Zadnja sprememba / Last update: 30. 4. 2012

Išči / Search: CTRL + F

Fonetična transkripcija

: – dvopičje (:) pomeni, da je samoglasnik, za katerim stoji, dolg – primer: far – {fa:}

æ – se izgovarja kot kratek širok »e« – primer: cap – {kæp}

Λ – se izgovarja kot prav kratek »a« – primer: but – {bΛt}

– se izgovarja kot polglasnik – primer: along – {∂lóη}

θ – izgovorimo tako, da položimo jezikov konico na rob zgornjih zob in izgovarjamo nezveneči glas med našim »t« in »s« – primer: thin – {θin}

Θ – izgovorimo tako, da položimo jezikov konico na rob zgornjih zob in izgovarjamo zveneči glas med našim »t« in »z« – primer: that – {Θæt}

η – je »n«, ki ga izgovarjamo kot mehkonebni nosnik, v kolikor se pojavi »n« v besedi pred soglasnikom, ki ga izgovarjamo kot »k« ali »g« – primer: sing – {siη}

A, a

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

a 1 – {ei, ∂} – nedoločni člen

a 2 – {ei, ∂} – neki

a 3 – twice A day – {twais ∂ dei} – dvakrat NA dan, dvakrat V dnevu, dvakrat dnevno

a 4 – 30 miles AN hour – {θ∂:ti mails ∂n áu∂} – 30 milj NA uro

aback 1 – {∂bæ:k} – nazaj

aback 2 – taken ABACK – {téik∂n ∂bæk} – osupel

aback 3 – taken ABACK– {téik∂n ∂bæk} – presenečen

abandon 1 – {∂bæ:nd∂n} – zapustiti

abandon 2 – {∂bæ:nd∂n} – opustiti

abase – {∂béis} – ponižati

abash 1 – {∂bæ:š} – osramotiti

abash 2 – {∂bæ:š} – spraviti v zadrego

abashed 1 – {∂bæ:št} – zmeden

abashed 2 – {∂bæ:št} – osramočen

abate 1 – {∂béit} – zmanjšati

abate 2 – {∂béit} – poceniti

abate 3 – {∂béit} – odpraviti

abbess – {æ:bis} – opatinja (predstojnica večjega samostana, zlasti benediktinskega ali cistercijanskega)

abbey – {æ:bi} – opatija (večji samostan, ki ima opata ali opatinjo)

abbot – {æ:b∂t} – opat (predstojnik večjega samostana, zlasti benediktinskega ali cistercijanskega)

abbreviate – {∂brí:vieit} – skrajšati

abbreviation 1 – {∂bri:viéiš∂n} – kratica

abbreviation 2 – {∂bri:viéiš∂n} – okrajšava

abdicate 1 – {æ:bdikeit} – odreči se

abdicate 2 – {æ:bdikeit} – odpovedati se prestolu

abdomen 1 – {æ:bd∂men, æbdóumen} – trebuh

abdomen 2 – {æ:bd∂men, æbdóumen} – zadek

abdominal – {æbdómin∂l} – trebušen

abduct 1 – {æbdΛkt} – odpeljati s silo

abduct 2 – {æbdΛkt} – ugrabiti

abet 1 – {∂bét} – podpirati

abet 2 – {∂bét} – hujskati

abet 3 – {∂bét} – potuho dajati

abeyance 1 – {∂béi∂ns} – suspendiranje

abeyance 2 – {∂béi∂ns} – neveljavnost

abeyance 3 – to fall into ABEYANCE – {tu fó:l íntu ∂béi∂ns} – priti iz veljave

abhor 1 – {∂bhó:} – studiti se

abhor 2 – {∂bhó:} – sovražiti

abhorrent 1 – {∂bhór∂nt} – zoprn

abhorrent 2 – {∂bhór∂nt} – priskuten (neprijeten, zoprn)

abide 1 – {∂báid} – stanovati (nepravilen glagol – Past Tense: ABODE, Past Participle: ABODE)

abide 2 – {∂báid} – prenašati (nepravilen glagol – Past Tense: ABODE, Past Participle: ABODE)

abide 3 – {∂báid} – bivati (nepravilen glagol – Past Tense: ABODE, Past Participle: ABODE)

abide 4 – to ABIDE by the law – {tu ∂báid bái Θ∂ lo:} – spoštovati zakon

ability 1 – {∂bíliti} – sposobnost

ability 2 – {∂bíliti} – zmožnost

abject 1 – {æ:bdžekt} – zavržen

abject 2 – {æ:bdžekt} – podel

abjure 1 – {∂bdžú∂} – preklicati

abjure 2 – {∂bdžú∂} – odreči se

ablaze 1 – {∂bléiz} – goreč

ablaze 2 – {∂bléiz} – v plamenih

able 1 – {éibl} – sposoben

able 2 – {éibl} – zmožen

able 3 – to be ABLE – {tu bi: éibl} – moči

able–bodied 1 – {éiblbódid} – močan

able–bodied 2 – {éiblbódid} – robusten

able–bodied 3 – {éiblbódid} – vojaške službe zmožen

abnormal 1 – {æbnó:m∂l} – nenavaden

abnormal 2 – {æbnó:m∂l} – neobičajen

abnormal 3 – {æbnó:m∂l} – abnormalen (ki se razlikuje od navadnega, pravilnega; nenavaden, nepravilen)

aboard 1 – {∂bó:d} – na ladji

aboard 2 – {∂bó:d} – na ladjo

aboard 3 – all ABOARD! – {ó:l ∂bó:d!} – vkrcajte se!

aboard 4 – all ABOARD! – {ó:l ∂bó:d!} – vstopite v vlak! (po ameriško)

aboard 5 – to go ABOARD – {tu gou ∂bó:d} – vkrcati se

abode 1 – {∂bóud} – dom

abode 2 – {∂bóud} – bivališče

abode 3 – {∂bóud} – Past Tense (preteklik) in Past Participle (deležnik preteklega časa) od glagola ABIDE (stanovati, prenašati, bivati)

abolish 1 – {∂bóliš} – odpraviti

abolish 2 – {∂bóliš} – razveljaviti

abolition 1 – {æbolíš∂n} – ukinitev

abolition 2 – {æbolíš∂n} – razveljavljenje

abolition 3 – ABOLITION of landed property – {æbolíš∂n óv lædid próp∂ti} – odprava zemljiške lastnine

A–bomb – {éibóm} – atomska bomba

abominable 1 – {∂bómin∂bl} – ostuden

abominable 2 – {∂bómin∂bl} – gnusen

abominate 1 – {∂bómineit} – ne marati

abominate 2 – {∂bómineit} – sovražiti

aboriginal 1 – {æb∂rídžin∂l} – prvoten

aboriginal 2 – {æb∂rídžin∂l} – domač

aboriginal 3 – {æb∂rídžin∂l} – prvotni prebivalec

aboriginal 4 – {æb∂rídžin∂l} – domačin

abort 1 – {∂bó:t} – splaviti (pri nosečnosti)

abort 2 – {∂bó:t} – onemogočiti

abortion 1 – {∂bó:š∂n} – splav (pri nosečnosti)

abortion 2 – {∂bó:š∂n} – neuspeh

abound 1 – {∂báund} – biti v izobilju

abound 2 – to ABOUND in courage – {tu ∂báund in kΛridž} – biti zelo pogumen

about 1 – {∂báut} – o

about 2 – {∂báut} – okoli

about 3 – {∂báut} – približno

about 4 – {∂báut} – pri

about 5 – ABOUT and ABOUT – {∂báut ænd ∂báut} – tu in tam

about 6 – to be ABOUT to – {tu bi: ∂báut tu} – biti na tem, da…

about 7 – to be ABOUT to – {tu bi: ∂báut tu} – nameravati

above 1 – {∂bΛ:v} – nad

above 2 – {∂bΛ:v} – zgoraj

above 3 – this book is ABOVE me – {Θis buk iz ∂bΛ:v mi:} – ta knjiga je pretežka zame

above 4 – ABOVE–mentioned – {∂bΛ:v ménš∂nt} – zgoraj omenjeni

abreast 1 – {∂brést} – vštric

abreast 2 – four ABREAST – {fó: ∂brést} – četverostop (vrsta iz štirih vštric stoječih ali korakajočih oseb)

abridge 1 – {∂brídž} – skrajšati

abridge 2 – {∂brídž} – zmanjšati

abridgement 1 – {∂brídžm∂nt} – izvleček

abridgement 2 – {∂brídžm∂nt} – kratka vsebina

abridgment 1 – {∂brídžm∂nt} – izvleček

abridgment 2 – {∂brídžm∂nt} – kratka vsebina

abroad 1 – {∂bró:d} – daleč

abroad 2 – {∂bró:d} – zunaj

abroad 3 – {∂bró:d} – v inozemstvu (na ozemlju dežele onstran državne meje)

abroad 4 – {∂bró:d} – na tujem, v tujini

abrogate 1 – {æ:brogeit} – razveljaviti

abrogate 2 – {æ:brogeit} – ukiniti

abrogate 3 – {æ:brogeit} – preklicati

abrupt 1 – {∂brΛ:pt} – nenaden

abrupt 2 – {∂brΛ:pt} – nepričakovan

abscess 1 – {æ:bsis, æ:bs∂s} – tvor

abscess 2 – {æ:bsis, æ:bs∂s} – ognojek

abscond 1 – {∂bskónd} – skriti se

abscond 2 – {∂bskónd} – pobegniti

absence 1 – {æ:bs∂ns} – odsotnost

absence 2 – {æ:bs∂ns} – pomanjkanje

absence 3 – ABSENCE of mind – {æ:bs∂ns óv maind} – raztresenost

absent 1 – {æ:bs∂nt} – odsoten

absent 2 – {æ:bs∂nt} – raztresen

absent 3 – {æ:bs∂nt} – zamišljen

absent–minded 1 – {æ:bs∂ntmáindid} – raztresen

absent–minded 2 – {æ:bs∂ntmáindid} – pozabljiv

absolute 1 – {æ:bs∂lu:t, æ:bs∂lju:t} – popoln

absolute 2 – {æ:bs∂lu:t, æ:bs∂lju:t} – neodvisen

absolute 3 – {æ:bs∂lu:t, æ:bs∂lju:t} – absoluten

absolute 4 – ABSOLUTE monarchy – {æ:bs∂lu:t món∂ki, æ:bs∂lju:t món∂ki} – absolutna monarhija

absolutism 1 – {æ:bs∂lu:tiz∂m, æ:bs∂lju:tiz∂m} – neomejena samovlada

absolutism2 – {æ:bs∂lu:tiz∂m, æ:bs∂lju:tiz∂m} – absolutizem (politična ureditev, v kateri ima vso oblast en človek)

absolve 1 – {∂bzólv} – dati odvezo

absolve 2 – {∂bzólv} – oprostiti

absorb 1 – {∂bsó:b} – vsrkati

absorb 2 – {∂bsó:b} – prevzeti

absorb 3 – to be ABSORBed in (football) – {tu bi ∂bsó:b∂t in (futbó:l)} – zelo se zanimati za (nogomet)

abstain 1 – {∂bstéin} – vzdržati se

abstain 2 – {∂bstéin} – brzdati se

abstemious 1 – {æbstí:mi∂s} – vzdržen

abstemious 2 – {æbstí:mi∂s} – skromen

abstinence 1 – {æ:bstín∂ns} – vzdržnost

abstinence 2 – {æ:bstín∂ns} – treznost

abstract 1 – {æ:bstrækt} – izvleček

abstract 2 – {æ:bstrækt} – kratek pregled

abstract 3 – {æ:bstrækt} – abstrakten (s čuti nezaznaven, pojmoven, miseln)

abstract 4 – {æ:bstrækt} – težko razumljiv

abstract 5 – {æbstræ:kt} – izločiti

abstract 6 – {æbstræ:kt} – odvrniti

abstract 7 – {æbstræ:kt} – izmakniti

absurd 1 – {∂bs∂:d} – nesmiseln

absurd 2 – {∂bs∂:d} – neumen

absurd 3 – {∂bs∂:d} – smešen

absurd 4 – {∂bs∂:d} – neslan

abundance 1 – {∂bΛ:nd∂ns} – izobilje

abundance 2 – {∂bΛ:nd∂ns} – bogastvo

abundant 1 – {∂bΛ:nd∂nt} – obilen

abundant 2 – {∂bΛ:nd∂nt} – bogat

abuse 1 – {∂bjú:z} – zlorabiti

abuse 2 – {∂bjú:z} – slabo ravnati

abuse 3 – {∂bjú:z} – obrekovati

abuse 4 – {∂bjú:s} – zloraba

abuse 5 – ABUSE of power – {∂bjú:s óv páu∂} – politična zloraba

abut 1 – {∂bΛ:t} – mejiti

abut 2 – {∂bΛ:t} – moleti

abut 3 – {∂bΛ:t} – sloneti

abyss – {∂bís} – prepad

abyssal – {∂bís∂l} – globinski

academic 1 – {æk∂démik} – visokošolski

academic 2 – {æk∂démik} – akademski (1. nanašajoč se na šole najvišje stopnje; 2. nanašajoč se na najvišjo znanstveno in umetniško ustanovo; 3. strogo strokoven, znanstven)

academic 3 – {æk∂démik} – teoretičen

academic 4 – {æk∂démik} – nepraktičen

academic 5 – {æk∂démik} – hladen

academy 1 – {∂kæ:d∂mi} – akademija

academy 2 – ACADEMY of Art – {∂kæ:d∂mi óv a:t} – umetniška akademija

academy 3 – ACADEMY of Music – {∂kæ:d∂mi óv mjú:zik} – glasbena akademija

academy 4 – Naval ACADEMY – {néiv∂l ∂kæ:d∂mi} – pomorska akademija

academy 5 – Military ACADEMY – {mílit∂ri ∂kæ:d∂mi} – vojaška akademija

academy 6 – ACADEMY of Sciences and Arts – {∂kæ:d∂mi óv sái∂nsis ∂nd a:ts} – Akademija znanosti in umetnosti

accede 1 – {æksí:d} – pristopiti

accede 2 – {æksí:d} – soglašati

accede 3 – {æksí:d} – zasesti prostor
accelerate – {æksél∂reit} – pospešiti

accelerator 1 – {æksél∂reit∂} – pospeševalec

accelerator 2 – {æksél∂reit∂} – pedal za plin

accent 1 – {æ:ks∂nt} – naglas

accent 2 – {æ:ks∂nt} – poudarek

accent 3 – {æ:ksént} – naglasiti

accent 4 – {æ:ksént} – poudariti

accentuate 1 – {ækséntjueit} – naglasiti

accentuate 2 – {ækséntjueit} – poudariti

accept 1 – {∂ksépt} – sprejeti

accept 2 – {∂ksépt} – odobriti

acceptance 1 – {∂ksépt∂ns} – odobritev

acceptance 2 – {∂ksépt∂ns} – sprejem

access 1 – {æ:kses} – dostop

access 2 – easy of ACCESS – {í:zi óv æ:kses} – lahko dostopen

access 3 – difficult of ACCESS – {dífik∂lt óv æ:kses} – težko dostopen

accessible 1 – {æksésibl} – dostopen

accessible 2 – {æksésibl} – dovzeten

accessible 3 – ACCESSIBLE to bribery – {æksésibl tu bráib∂ri} – podkupljiv

accessory 1 – {æksés∂ri} – dodaten

accessory 2 – {æksés∂ri} – postranski

accessory 3 – {æksés∂ri} – sokriv

accessory 4 – {æksés∂ri} – sokrivec

accident 1 – {æ:ksid∂nt} – nesreča

accident 2 – {æ:ksid∂nt} – naključje

accident 3 – by ACCIDENT – {bái æ:ksid∂nt} – slučajno

accident 4 – to meet with an ACCIDENT – {tu mi:t wiΘ ∂n æ:ksid∂nt} – ponesrečiti se

accidental 1 – {æksidéntl} – slučajen

accidental 2 – {æksidéntl} – nebistven

acclaim 1 – {∂kléim} – odobravati

acclaim 2 – {∂kléim} – ploskati

acclamation 1 – {ækl∂méiš∂n} – odobravanje

acclamation 2 – {ækl∂méiš∂n} – ploskanje

acclamation 3 – carried by ACCLAMATION – {kærid bái ækl∂méiš∂n} – soglasno sprejeto

acclimatize 1 – {∂kláim∂taiz} – prilagotiti

acclimatize 2 – {∂kláim∂taiz} – prilagotidi se

acclimatize 3 – {∂kláim∂taiz} – navaditi

acclimatize 4 – {∂kláim∂taiz} – navaditi se

accommodate 1 – {∂kóm∂deit} – nastaniti

accommodate 2 – {∂kóm∂deit} – pod streho vzeti

accommodate 3 – {∂kóm∂deit} – oskrbeti

accommodation 1 – {∂kóm∂déiš∂n} – prilagoditev

accommodation 2 – {∂kóm∂déiš∂n} – poravnava

accommodation 3 – {∂kóm∂déiš∂n} – sprava

accommodation 4 – {∂kóm∂déiš∂n} – nastanitev (prenočišče in hrana)

accompaniment 1 – {∂kΛ:mp∂nim∂nt} – spremstvo

accompaniment 2 – {∂kΛ:mp∂nim∂nt} – dodatek

accompany – {∂kΛ:mp∂ni} – spremljati

accomplice – {∂kómplis} – sokrivec

accomplish 1 – {∂kómpliš} – opraviti

accomplish 2 – {∂kómpliš} – dovršiti

accomplish 3 – {∂kómpliš} – izpolniti

accord 1 – {∂kó:d} – soglašati

accord 2 – {∂kó:d} – strinjati se

accord 3 – {∂kó:d} – ujemati se

accordance 1 – {∂kó:d∂ns} – soglasje

accordance 2 – {∂kó:d∂ns} – skladnost

according 1 – {∂kó:diη} – soglasen

according 2 – {∂kó:diη} – skladen

according 3 – ACCORDING to – {∂kó:diη tu} – glede na

according 4 – ACCORDING as – {∂kó:diη æz} – kolikor

according 5 – ACCORDING as – {∂kó:diη æz} – ustrezno z

accordingly 1 – {∂kó:diηli} – zatorej

accordingly 2 – {∂kó:diηli} – potemtakem

accordingly 3 – {∂kó:diηli} – skladno

accordion – {∂kó:di∂n} – harmonika

accost 1 – {∂kóst} – ogovoriti

accost 2 – {∂kóst} – nadlegovati (na cesti)

account 1 – {∂káunt} – ceniti

account 2 – {∂káunt} – imeti za

account 3 – to ACCOUNT for – {tu ∂káunt fó:} – zagovarjati

account 4 – to ACCOUNT for – {tu ∂káunt fó:} – utemeljiti

account 5 – {∂káunt} – račun

account 6 – {∂káunt} – konto

account 7 – {∂káunt} – poročilo

account 8 – {∂káunt} – mnenje

account 9 – current ACCOUNT – {kΛ:r∂nt ∂káunt} – tekoči račun

account 10 – to call to ACCOUNT – {tu kó:l tu ∂káunt} – poklicati na odgovor

account 11 – of no ACCOUNT – {óv nou ∂káunt} – nevažen

account 12 – on one’s own ACCOUNT – {ón wΛns oun ∂káunt} – na lastno odgovornost

account 13 – to take into ACCOUNT – {tu teik íntu ∂káunt} – upoštevati

account 14 – to turn to ACCOUNT – {tu t∂:n tu ∂káunt} – izkoristiti

account 15 – to turn to ACCOUNT – {tu t∂:n tu ∂káunt} – uporabiti

accountant 1 – {∂káunt∂nt} – računovodja

accountant 2 – {∂káunt∂nt} – knjigovodja

accredit 1 – {∂krédit} – pooblastiti

accredit 2 – {∂krédit} – zaupati

accrue 1 – {∂krú:} – povečati se

accrue 2 – {∂krú:} – prirasti

accumulate 1 – {∂kjú:mjuleit} – nakopičiti

accumulate 2 – {∂kjú:mjuleit} – kopičiti

accumulate 3 – {∂kjú:mjuleit} – nabrati se

accumulate 4 – {∂kjú:mjuleit} – odložiti

accumulate 5 – {∂kjú:mjuleit} – naplaviti

accumulation 1 – {∂kjú:mjuléiš∂n} – akumulacija

accumulation 2 – {∂kjú:mjuléiš∂n} – kopičenje

accumulation 3 – ACCUMULATION of capital – {∂kjú:mjuléiš∂n óv kæ:pitl} – akumulacija kapitala

accumulation 4 – primitive ACCUMULATION – {prímitiv ∂kjú:mjuléiš∂n} – prvotna akumulacija

accumulator 1 – {∂kjú:mjuleit∂} – nabiralec

accumulator 2 – {∂kjú:mjuleit∂} – akumulator (priprava za zbiranje in shranjevanje električne energije)

accuracy 1 – {æ:kjur∂si} – natančnost

accuracy 2 – {æ:kjur∂si} – točnost

accurate 1 – {æ:kjurit} – točen

accurate 2 – {æ:kjurit} – vesten

accurate 3 – {æ:kjurit} – natančen

accursed 1 – {∂k∂:sid} – preklet

accursed 2 – {∂k∂:sid} – gnusen

accurst 1 – {∂k∂:st} – preklet

accurst 2 – {∂k∂:st} – gnusen

accusation – {ækjuzéiš∂n} – obtožba

accusative 1 – {∂kjú:z∂tiv} – tožilnik (četrti sklon)

accusative 2 – {∂kjú:z∂tiv} – akuzativ (četrti sklon, tožilnik)

accuse 1 – {∂kjú:z} – obtožiti

accuse 2 – {∂kjú:z} – tožiti

accuse 3 – {∂kjú:z} – obdolžiti

accused – {∂kjú:zd} – obtoženec, obtoženka

accuser – {∂kjú:z∂} – tožnik, tožnica

accustom 1 – {∂kΛ:st∂m} – navaditi

accustom 2 – {∂kΛ:st∂m} – navaditi se

ace – {eis} – as (1. igralna karta z enim znakom na sredi, navadno z najvišjo vrednostjo; 2. kdor se posebno odlikuje v čem, zlasti v športu)

acerbity 1 – {∂s∂:biti} – kislost

acerbity 2 – {∂s∂:biti} – trpkost

acerbity 3 – {∂s∂:biti} – strogost

acetic 1 – {∂sí:tik} – kisel

acetic 2 – ACETIC silk – {∂sí:tik silk} – umetna svila

acetylene – {∂sétili:n} – acetilen (gorljiv plin, ki nastane iz kalcijevega karbida in vode)

ache 1 – {eik} – boleti

ache 2 – {eik} – hrepeneti

ache 3 – {eik} – bolečina

ache 4 – {eik} – hrepenenje

achieve 1 – {∂čí:v} – doseči

achieve 2 – {∂čí:v} – uspešno izvršiti

achievement 1 – {∂čí:vm∂nt} – dosežek

achievement 2 – {∂čí:vm∂nt} – uspeh

achievement 3 – {∂čí:vm∂nt} – junaštvo

acid 1 – {æ:sid} – kislina

acid 2 – {æ:sid} – kisel

acid 3 – {æ:sid} – jedek

acidulous 1 – {∂sídjul∂s} – kiselkast

acidulous 2 – {∂sídjul∂s} – čemern

acidulous 3 – ACIDULOUS water – {∂sídjul∂s wó:t∂} – slatina

acknowledge 1 – {∂knólidž} – priznati

acknowledge 2 – {∂knólidž} – potrditi

acknowledge 3 – {∂knólidž} – nagraditi

acme 1 – {æ:kmi} – vrhunec

acme 2 – {æ:kmi} – višek

acne 1 – {æ:kni} – ogrc

acne 2 – {æ:kni} – mozoljavost

aconite – {æ:k∂nait} – omej, preobjeda (strupena rastlina z deljenimi listi in somernimi cveti v socvetju)

acorn – {éikó:n} – želod (plod hrasta)

acoustic 1 – {∂kú:stik} – zvočen

acoustic 2 – {∂kú:stik} – akustičen (1. nanašajoč se na akustiko, zvočen; 2. nanašajoč se na sluh, slušen)

acoustics – {∂kú:stiks} – akustika (nauk o zvoku)

acquaint 1 – {∂kwéint} – seznaniti

acquaint 2 – {∂kwéint} – obvestiti

acquaint 3 – {∂kwéint} – sporočiti

acquaintance 1 – {∂kwéint∂ns} – poznanstvo

acquaintance 2 – {∂kwéint∂ns} – znanec, znanka

acquaintance 3 – to make an ACQUAINTANCE of a person – {to meik ∂n ∂kwéint∂ns óv ∂ p∂:sn} – seznaniti se s kom

acquiesce 1 – {ækwiés} – privoliti

acquiesce 2 – {ækwiés} – vdati se

acquiesce 3 – {ækwiés} – sprijazniti se

acquiescence 1 – {ækwiésns} – privolitev

acquiescence 2 – {ækwiésns} – sprijaznitev

acquire 1 – {∂kwái∂} – pridobiti

acquire 2 – {∂kwái∂} – priučiti se

acquisition – {ækwizíš∂n} – pridobitev

acquisitive 1 – {ækwízitiv} – lakomen

acquisitive 2 – {ækwízitiv} – pridobljiv

acquit 1 – {∂kwít} – plačati (dolg)

acquit 2 – {∂kwít} – oprostiti obtožbe

acre – {éik∂} – akra (ploskovna mera – 0,4 hektara oz. 4.046,85642 m²)

acrid 1 – {æ:krid} – trpek

acrid 2 – {æ:krid} – oster

acrid 3 – {æ:krid} – jedek

acrid 4 – {æ:krid} – piker

acrimonious 1 – {ækrimóuni∂s} – piker

acrimonious 2 – {ækrimóuni∂s} – rezek

acrimonious 3 – {ækrimóuni∂s} – ujedljiv

acrobat – {æ:krobæt} – akrobat

across 1 – {∂krós} – preko

across 2 – {∂krós} – čez

across 3 – {∂krós} – na drugi strani

across 4 – to get ACROSS – {tu get ∂krós} – spreti se

act 1 – {ækt} – dejanje

act 2 – {ækt} – zakon

act 3 – {ækt} – listina

act 4 – caught in the ACT – {kó:t in Θi ækt} – zasačen pri samem dejanju

act 5 – {ækt} – ravnati

act 6 – {ækt} – delati

act 7 – {ækt} – vesti se

act 8 – {ækt} – igrati na odru

act 9 – {ækt} – pretvarjati se

act 10 – to ACT as a (guide) – {tu ækt æz ∂ (gaid)} – opravljati delo (vodiča)

act 11 – ACTing manager – {æktiη mæ:nidž∂} – namestnik oz. v.d. direktorja

action 1 – {æ:kš∂n} – dejanje

action 2 – {æ:kš∂n} – delovanje

action 3 – {æ:kš∂n} – borba

action 4 – {æ:kš∂n} – proces

action 5 – to be killed in ACTION – {tu bi: kil∂d in æ:kš∂n} – pasti v boju

action 6 – to put in ACTION – {tu put in æ:kš∂n} – sprožiti

action 7 – ACTION committee – {æ:kš∂n k∂míti} – akcijski komite

action 8 – social ACTION – {sóuš∂l æ:kš∂n} – družbena akcija

activate – {æ:ktiveit} – aktivirati

active 1 – {æ:ktiv} – delaven

active 2 – {æ:ktiv} – aktiven

active 3 – ACTIVE voice – {æ:ktiv vóis} – tvorni glagolski način

activities 1 – {æktívitis} – opravila

activities 2 – {æktívitis} – delokrog

activity 1 – {æktíviti} – delavnost

activity 2 – {æktíviti} – aktivnost

activity 3 – {æktíviti} – spretnost

actor – {æ:kt∂} – igralec

actress – {æ:ktris} – igralka

actual 1 – {æ:kču∂l} – dejanski

actual 2 – {æ:kču∂l} – sedanji

actuality 1 – {ækčuæ:liti} – resničnost

actuality 2 – {ækčuæ:liti} – dejstvo

actually 1 – {æ:kč∂li} – dejansko

actually 2 – {æ:kč∂li} – pravzaprav

actually 3 – {æ:kč∂li} – celo

actuate 1 – {æ:ktjueit} – aktivirati

actuate 2 – {æ:ktjueit} – v tek spraviti

actuate 3 – {æ:ktjueit} – podžigati

acumen 1 – {∂kjú:m∂n} – bistroumnost

acumen 2 – {∂kjú:m∂n} – bistrost

acute 1 – {∂kjú:t} – oster

acute 2 – {∂kjú:t} – bister

acute 3 – {∂kjú:t} – silovit

acute 4 – {∂kjú:t} – akuten (ki ga je treba rešiti, pereč, ki se hitro razvija)

acuteness 1 – {∂kjú:tnis} – ostrost

acuteness 2 – {∂kjú:tnis} – bistrost

acuteness 3 – {∂kjú:tnis} – silovitost

adage 1 – {ædidž} – pregovor

adage 2 – {ædidž} – rek

adamant 1 – {æ:d∂m∂nt} – diamant

adamant 2 – {æ:d∂m∂nt} – zelo trda snov

adamant 3 – will of ADAMANT – {wil óv æ:d∂m∂nt} – trdna volja

adamantine 1 – {æd∂mæ:ntain} – diamanten

adamantine 2 – {æd∂mæ:ntain} – nepopustljiv

adapt 1 – {∂dæpt} – prilagoditi

adapt 2 – {∂dæpt} – prirediti

adapt 3 – {∂dæpt} – usposobiti

adapt 4 – {∂dæpt} – predelati

adaptability 1 – {∂dæpt∂bíliti} – prilagodljivost

adaptability 2 – {∂dæpt∂bíliti} – porabnost (lastnost, značilnost porabnega)

adaptation 1 – {ædæptéiš∂n} – prilagoditev

adaptation 2 – {ædæptéiš∂n} – priredba

adaptation 3 – {ædæptéiš∂n} – adaptacija

add 1 – {æd} – dodati

add 2 – to ADD up – {tu æd Λp} – seštevati

add 3 – ADDing machine – {ædiη m∂ší:n} – računski stroj

adder 1 – {æ:d∂} – gad

adder 2 – {æ:d∂} – modras

adder 3 – {æ:d∂} – vrsta nestripenih kač (po ameriško)

adder 4 – {æ:d∂} – gož

addict 1 – {∂díkt} – vdajati se

addict 2 – {ædíkt} – suženj slabe navade

addict 3 – a drug ADDICT – {ei drΛg ædíkt} – narkoman

addition 1 – {∂díš∂n} – dodatek

addition 2 – {∂díš∂n} – seštevanje

addition 3 – in ADDITION to – {in ∂díš∂n tu} – vrhu tega

addition 4 – in ADDITION to – {in ∂díš∂n tu} – razen tega

additional 1 – {∂díš∂n∂l} – dodaten

additional 2 – {∂díš∂n∂l} – naknaden

addle 1 – {æ:dl} – zbegati

addle 2 – {æ:dl} – pokvariti se

addle 3 – {æ:dl} – gniti (pri jajcih)

addle–headed, addleheaded 1 – {æ:dlhedid} – neumen

addle–headed 2 – {æ:dlhedid} – bedast

address 1 – {∂drés} – nasloviti

address 2 – {∂drés} – nagovoriti

address 3 – to ADDRESS oneself to – {tu ∂drés wΛnsélf tu} – posvetiti se

address 4 – to ADDRESS oneself to – {tu ∂drés wΛnsélf tu} – obrniti se na nekoga

address 5 – {∂drés} – naslov

address 6 – {∂drés} – nagovor

address 7 – of good ADDRESS – {óv gud ∂drés} – lepega vedenja

addressee 1 – {ædresí:} – naslovljenec, naslovljenka

addressee 2 – {ædresí:} – nagovorjenec, nagovorjenka

addresser 1 – {∂drés∂} – odpošiljatelj, odpošiljateljica

addresser 2 – {∂drés∂} – nagovarjalec, nagovarjevalka

adduce 1 – {∂djú:s} – navesti

adduce 2 – {∂djú:s} – navajati (primer)

adept 1 – {æ:dept, ∂dépt, éidept} – strokovnjak

adept 2 – {æ:dept, ∂dépt, éidept} – izkušen

adept 3 – {æ:dept, ∂dépt, éidept} – spreten

adept 4 – {æ:dept, ∂dépt, éidept} – vešč

adequate 1 – {æ:dikwit} – primeren

adequate 2 – {æ:dikwit} – ustrezen

adequate 3 – {æ:dikwit} – skladen

adhere 1 – {∂dhí∂} – sprijeti se

adhere 2 – {∂dhí∂} – prilepiti se

adhere 3 – {∂dhí∂} – zvest ostati

adherent 1 – {∂dhí∂r∂nt} – sprijet

adherent 2 – {∂dhí∂r∂nt} – lepljiv

adherent 3 – {∂dhí∂r∂nt} – vdan

adherent 4 – {∂dhí∂r∂nt} – pristaš, pristašica

adherent 5 – {∂dhí∂r∂nt} – privrženec, privrženka

adhesion 1 – {∂dhí:ž∂n} – sprijemnost

adhesion 2 – {∂dhí:ž∂n} – adhezija (sila, ki privlači molekule različnih snovi)

adhesion 3 – {∂dhí:ž∂n} – vdanost

adhesion 4 – {∂dhí:ž∂n} – zvestoba

adhesive 1 – {∂dhí:siv} – lepljiv

adhesive 2 – {∂dhí:siv} – lepilen

adhesive 3 – ADHESIVE plaster – {∂dhí:siv plá:st∂} – obliž oz. “flajšter”

adieu 1 – {∂djú:} – zbogom

adieu 2 – to make one’s ADIEU – {to meik wΛns ∂djú:} – posloviti se

adipose 1 – {ædipous} – masten

adipose 2 – {ædipous} – tolst

adjacent 1 – {∂džéis∂nt} – priležen

adjacent 2 – {∂džéis∂nt} – soseden

adjective 1 – {æ:džiktiv} – pridevnik

adjective 2 – {æ:džiktiv} – komplementaren (dopolnilen, dopolnjujoč)

adjoin 1 – {∂džóin} – tik česa biti

adjoin 2 – {∂džóin} – mejiti

adjourn 1 – {∂dž∂:n} – odložiti

adjourn 2 – {∂dž∂:n} – odgoditi

adjudge 1 – {∂džΛdž} – prisoditi

adjudge 2 – {∂džΛdž} – odsoditi

adjunct 1 – {æ:džΛηkt} – dodaten

adjunct 2 – {æ:džΛηkt} – pomožen

adjunct 3 – {æ:džΛηkt} – dodatek

adjunct 4 – {æ:džΛηkt} – postranska reč

adjunct 5 – {æ:džΛηkt} – pomočnik

adjunct 6 – ADJUNCT professor – {æ:džΛηkt pr∂fés∂} – izredni profesor (po ameriško)

adjure 1 – {ædžú∂} – zaklinjati se

adjure 2 – {ædžú∂} – rotiti

adjust 1 – {∂džΛst} – urediti

adjust 2 – {∂džΛst} – poravnati

adjust 3 – {∂džΛst} – prilagoditi

adjutant 1 – {ædžut∂nt} – pomožen

adjutant 2 – {ædžut∂nt} – pomočnik

adjutant 3 – {ædžut∂nt} – adjutant (v nekaterih državah oficir, dodeljen višjim vojaškim osebnostim, pribočnik)

administer 1 – {∂dmínist∂} – upravljati

administer 2 – {∂dmínist∂} – voditi

administer 3 – to ADMINISTER an oath – {tu ∂dmínist∂ ∂n ouθ} – zapriseči

administer 4 – to ADMINISTER law – {tu ∂dmínist∂ ló:} – soditi

administer 5 – to ADMINISTER a will – {tu ∂dmínist∂ ∂ wil} – oporoko izvršiti

administer 6 – to ADMINISTER a rebuke – {to ∂dmínist∂ ∂ ribjú:k} – grajati

administration 1 – {∂dministréiš∂n} – uprava

administration 2 – {∂dministréiš∂n} – upravljanje

administration 3 – {∂dministréiš∂n} – vlada (po ameriško)

administration 4 – {∂dministréiš∂n} – ministrstvo (po ameriško)

administration 5 – federal ADMINISTRATION – {féd∂r∂l ∂dministréiš∂n} – zvezna uprava

administration 6 – republican ADMINISTRATION – {ripΛ:blik∂n ∂dministréiš∂n} – republiška uprava

administration 7 – communal ADMINISTRATION – {kómjunl ∂dministréiš∂n} – občinska uprava

administration 8 – public ADMINISTRATION – {pΛ:blik ∂dministréiš∂n} – javna uprava

administrative 1 – {∂dminístr∂tiv} – upraven

administrative 2 – {∂dminístr∂tiv} – izvršilen

administrative 3 – ADMINISTRATIVE management – {∂dminístr∂tiv mæ:nidžm∂nt} – administrativno upravljanje

administrative 4 – ADMINISTRATIVE centralism – {∂dminístr∂tiv séntr∂lis∂m} – administrativni centralizem

administrative 5 – ADMINISTRATIVE–centralized management – {∂dminístr∂tiv–séntr∂laizd mæ:nidžm∂nt} – administrativno–centralistično upravljanje

administrator 1 – {∂dmínistreit∂} – upravnik

administrator 2 – {∂dmínistreit∂} – oskrbnik

administrator 3 – {∂dmínistreit∂} – izvršilec oporoke

admirable 1 – {æ:dm∂r∂bl} – čudovit

admirable 2 – {æ:dm∂r∂bl} – izvrsten

admiral – {æ:dm∂r∂l} – admiral (najvišji vojaški čin v mornarici ali nosilec tega čina)

admiralty 1 – {æ:dm∂r∂lti} – admiraliteta (v nekaterih državah, npr. Veliki Britaniji, vrhovno poveljstvo in uprava vojne mornarice)

admiralty 2 – {æ:dm∂r∂lti} – ministrstvo za mornarico (npr. Velika Britanija)

admiration 1 – {ædmiréiš∂n} – občudovanje

admiration 2 – note of ADMIRATION – {nout óv ædmiréiš∂n} – klicaj

admire 1 – {∂dmái∂} – občudovati

admire 2 – {∂dmái∂} – oboževati

admirer 1 – {∂dmái∂r∂} – občudovalec, občudovalka

admirer 2 – {∂dmái∂r∂} – oboževalec, oboževalka

admiringly 1 – {∂dmái∂riηli} – z občudovanjem

admiringly 2 – {∂dmái∂riηli} – občudujoče

admissible 1 – {∂dmís∂bl} – upoštevanja vreden

admissible 2 – {∂dmís∂bl} – dopusten

admission 1 – {∂dmíš∂n} – dostop

admission 2 – {∂dmíš∂n} – dopuščanje

admission 3 – {∂dmíš∂n} – priznanje

admission 4 – ADMISSION fee – {∂dmíš∂n fi:} – vstopnina

admit 1 – {∂dmit} – pripustiti

admit 2 – {∂dmit} – dopustiti

admit 3 – {∂dmit} – priznati

admit 4 – {∂dmit} – upoštevati

admittance 1 – {∂dmít∂ns} – vstop

admittance 2 – {∂dmít∂ns} – dostop

admittance 3 – {∂dmít∂ns} – sprejem

admittance 4 – no ADMITTANCE except on business – {nou ∂dmít∂ns iksépt bíznis} – nezaposlenim vstop prepovedan

admittedly 1 – {∂dmítidli} – priznano

admittedly 2 – {∂dmítidli} – domnevno

admixture 1 – {∂dmíksč∂} – dodatek

admixture 2 – {∂dmíksč∂} – primes

admonish 1 – {∂dmóniš} – opomniti

admonish 2 – {∂dmóniš} – posvariti

admonish 3 – {∂dmóniš} – spomniti

admonition 1 – {∂dmoníš∂n} – svarilo

admonition 2 – {∂dmoníš∂n} – opozorilo

admonition 3 – {∂dmoníš∂n} – ukor

ado 1 – {∂dú:} – trušč

ado 2 – {∂dú:} – razburjanje

ado 3 – {∂dú:} – trud

adolescence 1 – {ædolésns} – doraščanje

adolescence 2 – {ædolésns} – mladeništvo

adolescent 1 – {ædolésnt} – doraščajoč

adolescent 2 – {ædolésnt} – mladoleten

adolescent 3 – {ædolésnt} – mladostnik

adolescent 4 – {ædolésnt} – mladenič, mladenka

adopt 1 – {∂dópt} – privzeti

adopt 2 – {∂dópt} – posvojiti

adopt 3 – to ADOPT another course – {tu ∂dópt ∂nΛΘ∂ kó:s} – spremeniti taktiko

adoption 1 – {∂dópš∂n} – posvojitev

adoption 2 – {∂dópš∂n} – prisvojitev

adorable 1 – {∂dó:r∂bl} – čudovit

adorable 2 – {∂dó:r∂bl} – krasen

adorable 3 – {∂dó:r∂bl} – občudovanja vreden

adoration 1 – {ædoréiš∂n} – občudovanje

adoration 2 – {ædoréiš∂n} – oboževanje

adoration 3 – {ædoréiš∂n} – čaščenje

adore 1 – {∂dó:} – občudovati

adore 2 – {∂dó:} – častiti

adore 3 – {∂dó:} – oboževati

adorn 1 – {∂dó:n} – lepšati

adorn 2 – {∂dó:n} – olepšati

adorn 3 – {∂dó:n} – krasiti

adorn 4 – {∂dó:n} – okrasiti

Adria – {ádria} – jadransko območje

Adriatic Sea – {eidriatik si:} – Jadransko morje

adrift 1 – {∂dríft} – na slepo srečo gnan

adrift 2 – {∂dríft} – zbegan

adrift 3 – to turn ADRIFT – {tu t∂:n ∂dríft} – spoditi od hiše

adroit 1 – {∂dróit} – pameten

adroit 2 – {∂dróit} – spreten

adulate 1 – {æ:djuleit} – prilizovati se

adulate 2 – {æ:djuleit} – laskati

adulator – {ædjuleit∂} – prilizovalec

adult 1 – {ædΛlt} – odrasel

adult 2 – {ædΛlt} – polnoleten

adult 3 – {ædΛlt} – odrasla oseba

adulterate 1 – {∂dΛlt∂reit} – ponarediti

adulterate 2 – {∂dΛlt∂reit} – znakaziti

adulterer 1 – {∂dΛlt∂r∂} – prešuštnik

adulterer 2 – {∂dΛlt∂r∂} – zakonolomec

adulteress 1 – {∂dΛlt∂ris} – prešuštnica

adulteress 2 – {∂dΛlt∂ris} – zakonolomka

adultery 1 – {∂dΛlt∂ri} – nezvestoba

adultery 2 – {∂dΛlt∂ri} – prešuštvo

adultery 3 – {∂dΛlt∂ri} – zakonolom

advance 1 – {∂dvá:ns} – naprej pomikati

advance 2 – {∂dvá:ns} – pospeševati

advance 3 – {∂dvá:ns} – napredovati

advance 4 – {∂dvá:ns} – napredovanje

advance 5 – {∂dvá:ns} – napredek

advance 6 – {∂dvá:ns} – predujem (znesek, ki se dobi vnaprej oz. dá vnaprej kot del celotnega zneska)

advanced 1 – {∂dvá:nst} – napreden

advanced 2 – {∂dvá:nst} – zvišan (cene)

advanced 3 – ADVANCED in years – {∂dvá:nst in ji∂} – prileten (ki ima razmeroma precej let)

advance–guard, advance guard 1 – {∂dvá:ns–ga:d} – prednja četa

advance–guard, advance guard 2 – {∂dvá:ns–ga:d} – straža

advancement 1 – {∂dvá:nsm∂nt} – napredovanje

advancement 2 – {∂dvá:nsm∂nt} – napredek

advancement 3 – {∂dvá:nsm∂nt} – predujem (znesek, ki se dobi vnaprej oz. dá vnaprej kot del celotnega zneska)

advancement 4 – {∂dvá:nsm∂nt} – podpora

advantage 1 – {∂dvá:ntidž} – prednost

advantage 2 – {∂dvá:ntidž} – ugodnost

advantage 3 – {∂dvá:ntidž} – korist

advantage 4 – to take ADVANTAGE of – {tu teik ∂dvá:ntidž óv} – izkoristiti kaj

advantage 5 – to take ADVANTAGE of – {tu teik ∂dvá:ntidž óv} – okoristi se naškodo koga

advantage 6 – to gain an ADVANTAGE over – {tu gein ∂n ∂dvá:ntidž óuv∂} – dobiti prednost pred

advantageous 1 – {ædv∂ntéidž∂s} – koristen

advantageous 2 – {ædv∂ntéidž∂s} – ugoden

advent 1 – {æ:dv∂nt} – prihod

advent 2 – {æ:dv∂nt} – advent (štirje tedni pred božičem)

adventure 1 – {∂dvénč∂} – dogodivščina

adventure 2 – {∂dvénč∂} – pustolovščina

adventure 3 – {∂dvénč∂} – naključje

adventure 4 – {∂dvénč∂} – upati si

adventure 5 – {∂dvénč∂} – tvegati

adventure 6 – {∂dvénč∂} – postaviti na kocko

adventurer 1 – {∂dvénč∂r∂} – pustolovec

adventurer 2 – {∂dvénč∂r∂} – špekulant

adventurous 1 – {∂dvénč∂r∂s} – pustolovski

adventurous 2 – {∂dvénč∂r∂s} – nevaren

adverb – {æ:dv∂:b} – prislov (nepregibna besedna vrsta, ki opisuje okoliščine (kraj, čas, način, vzrok), v katerih poteka dejanje, izraženo z glagolom)

adversary 1 – {æ:dv∂s∂ri} – nasprotnik

adversary 2 – {æ:dv∂s∂ri} – tekmec

adverse 1 – {æ:dv∂:s} – sovražen

adverse 2 – {æ:dv∂:s} – priskuten (neprijeten, zoprn)

adverse 3 – {æ:dv∂:s} – neugoden

adverse 4 – ADVERSE balance – {æ:dv∂:s bæ:l∂ns} – pasivna bilanca

adversity 1 – {∂dv∂:siti} – nesreča

adversity 2 – {∂dv∂:siti} – težava

adversity 3 – {∂dv∂:siti} – neprijetnost

advert 1 – {∂dv∂:t} – opozoriti

advert 2 – {∂dv∂:t} – omeniti

advert 3 – {∂dv∂:t} – namigovati

advert 4 – {∂dv∂:t} – obrniti

advertise 1 – {æ:dv∂taiz} – opozoriti

advertise 2 – {æ:dv∂taiz} – delati reklamo

advertisement 1 – {∂dv∂:tism∂nt} – naznanilo

advertisement 2 – {∂dv∂:tism∂nt} – oglašanje

advertisement 3 – {∂dv∂:tism∂nt} – oglas

advertisement 4 – {∂dv∂:tism∂nt} – reklama

advertiser 1 – {æ:dv∂taiz∂} – oglaševalec, oglaševalka

advertiser 2 – {æ:dv∂taiz∂} – oglasni list

advertising 1 – {æ:dv∂taiziη} – reklama

advertising 2 – {æ:dv∂taiziη} – ekonomska propaganda

advice 1 – {∂dváis} – nasvet

advice 2 – {∂dváis} – novica

advice 3 – to follow an ADVICE – {tu fólou ∂n ∂dváis} – ravnati se po nasvetu koga

advices – {∂dváis∂s} – informacije

advisable 1 – {∂dváiz∂bl} – priporočljiv

advisable 2 – {∂dváiz∂bl} – pameten

advise 1 – {∂dváiz} – svetovati

advise 2 – {∂dváiz} – sporočati

advise 3 – {∂dváiz} – obvestiti

advisedly – {∂dváizidli} – premišljeno

advisedly – {∂dváizidli} – namerno

adviser – {∂dváiz∂} – svetovalec

adviser 1 – legal ADVISER – {lí:g∂l ∂dváiz∂} – pravni svetovalec

adviser 2 – medical ADVISER – {médik∂l ∂dváiz∂} – zdravnik

advocate 1 – {æ:dv∂keit} – odvetnik

advocate 2 – {æ:dv∂keit} – advokat (kdor poklicno daje pravno pomoč, odvetnik)

advocate 3 – {æ:dv∂keit} – zagovornik

advocate 4 – {æ:dv∂keit} – braniti

advocate 5 – {æ:dv∂keit} – zagovarjati

advocate 6 – {æ:dv∂keit} – priporočati

adze – {ædz} – tesla (široka tesarska sekira)

aegis 1 – {í:džis} – varstvo

aegis 2 – {í:džis} – zaščita

aerate 1 – {æ:∂reit} – zračiti

aerate 2 – {æ:∂reit} – oksidirati

aerate 3 – AERATEd water – {æ:∂reitid wó:t∂} – sodavica (šumeča pijača iz vode, pod pritiskom pomešane z ogljikovim dioksidom)

aerial 1 – {æ:∂ri∂l} – zračen

aerial 2 – AERIAL ropeway (cableway) – {æ:∂ri∂l róupwei (kéiblwei)} – žičnica

aerial 3 – AERIAL system – {æ:∂ri∂l sístim} – radijska mreža

aerial 4 – {æ:∂ri∂l} – antena (naprava za sprejemanje ali oddajanje elektromagnetnih valov)

aerodrome – {æ:∂r∂droum} – letališče (po angleško)

aeronautics 1 – {æ:∂r∂nó:tiks} – aeronavtika

aeronautics 2 – {æ:∂r∂nó:tiks} – zrakoplovstvo

aeroplane 1 – {æ:∂r∂plein} – letalo

aeroplane 2 – {æ:∂r∂plein} – avion

aesthetic 1 – {i:sθétik} – okusen

aesthetic 2 – {i:sθétik} – estetičen

aesthetics – {i:sθétiks} – estetika (filozofska disciplina, ki proučuje lepo in človekov odnos do lepega)

afar 1 – {∂fá:} – daleč

afar 2 – from AFAR – {fróm ∂fá:} – iz daljave

afar 3 – from AFAR – {fróm ∂fá:} – od daleč

affability – {æf∂bíliti} – vljudnost

affable 1 – {æ:f∂bl} – vljuden

affable 2 – {æ:f∂bl} – prijazen

affair 1 – {∂fæ:∂} – zadeva

affair 2 – {∂fæ:∂} – afera (pozornost vzbujajoča nečedna zadeva ali dogodek)

affair 3 – {∂fæ:∂} – posel

affair 4 – mind your own AFFAIRs – {maind jó: oun ∂fæ:∂s} – ne vmešavaj se v zadeve drugih

affair 5 – a man of AFFAIRs – {∂ mæn óv ∂fæ:∂s} – poslovni človek

affair 6 – Home AFFAIRs – {houm ∂fæ:∂s} – notranje zadeve (politika)

affair 7 – Foreign AFFAIRs – {fórin ∂fæ:∂s} – zunanje zadeve (politika)

affair 8 – public AFFAIRs – {pΛ:blik ∂fæ:∂s} – javne zadeve

affect 1 – {∂fékt} – pretvarjati se

affect 2 – {∂fékt} – napasti (bolezen)

affect 3 – {∂fékt} – rad imeti

affect 4 – {∂fékt} – ganiti

affect 5 – {∂fékt} – čustvo

affect 6 – {∂fékt} – afekt (zelo močno, a kratkotrajno čustvo)

affectation 1 – {æfektéiš∂n} – spakovanje

affectation 2 – {æfektéiš∂n} – pretvarjanje

affected 1 – {∂féktid} – izumetničen

affected 2 – {∂féktid} – popačen

affection 1 – {æfékš∂n} – naklonjenost

affection 2 – {æfékš∂n} – ljubezen

affection 3 – {æfékš∂n} – obolenje (nastop bolezni)

affectionate 1 – {∂fékšnit} – vdan

affectionate 2 – {∂fékšnit} – ljubeč

affectionate 3 – {∂fékšnit} – ljubezniv

afferent – {æf∂r∂nt} – dovajalen

affiance 1 – {∂fái∂ns} – zaupanje

affiance 2 – {∂fái∂ns} – zaroka

affidavit – {æfidéivit} – pismena izjava pod prisego

affiliate 1 – {∂fílieit} – posvojiti

affiliate 2 – {∂fílieit} – očetovstvo določiti

affiliate 3 – {∂fílieit} – pridružiti se

affiliate 4 – {∂fílieit} – včlaniti

affinity 1 – {∂fíniti} – sorodnost

affinity 2 – {∂fíniti} – privlačnost

affinity 3 – {∂fíniti} – afiniteta (podobnost, sorodnost)

affirm 1 – {∂f∂:m} – potrditi

affirm 2 – {∂f∂:m} – trditi

affirm 3 – {∂f∂:m} – zagovarjati

affirm 4 – {∂f∂:m} – izjaviti

affirmation 1 – {∂f∂:méiš∂n} – izjava

affirmation 2 – {∂f∂:méiš∂n} – potrdilo

affirmation 3 – {∂f∂:méiš∂n} – trditev

affirmative 1 – {∂f∂:m∂tiv} – trdilen

affirmative 2 – {∂f∂:m∂tiv} – pritrdilen

affix 1 – {∂fíks} – pritrditi

affix 2 – {∂fíks} – pripeti

affix 3 – {∂fíks} – pripona

affix 4 – {∂fíks} – pripis

afflict 1 – {∂flíkt} – užalostiti

afflict 2 – {∂flíkt} – žaliti

afflict 3 – {∂flíkt} – okužiti

affliction 1 – {∂flíkš∂n} – beda

affliction 2 – {∂flíkš∂n} – trpljenje

affliction 3 – {∂flíkš∂n} – žalost

affluence 1 – {æ:flu∂ns} – dotok

affluence 2 – {æ:flu∂ns} – izobilje

affluence 3 – {æ:flu∂ns} – bogastvo

affluent 1 – {æ:flu∂nt} – obilen

affluent 2 – {æ:flu∂nt} – bogat

affluent 3 – {æ:flu∂nt} – pritok

afford 1 – {∂fo:d} – privoščiti si

afford 2 – {∂fo:d} – imeti dovolj časa in denarja za

afforest – {æfórist} – pogozditi

affray 1 – {∂fréi} – pretep

affray 2 – {∂fréi} – prepir

affright 1 – {∂fráit} – prestrašiti

affright 2 – {∂fráit} – strah

affront 1 – {∂frΛnt} – žaliti

affront 2 – {∂frΛnt} – psovati

affront 3 – {∂frΛnt} – izzivati

affront 4 – {∂frΛnt} – kljubovati

afield 1 – {∂fí:ld} – na polju

afield 2 – {∂fí:ld} – proč

afire 1 – {∂fái∂} – v plamenih

afire 2 – {∂fái∂} – goreč

afire 3 – to set AFIRE – {tu set ∂fái∂} – zanetiti

afire 4 – to set AFIRE – {tu set ∂fái∂} – navdušiti

afloat 1 – {∂flóut} – plavajoč

afloat 2 – {∂flóut} – poplavljen

afloat 3 – {∂flóut} – vkrcan

afoot 1 – {∂fút} – peš

afoot 2 – {∂fút} – v teku

afore–mentioned, aforementioned – {∂fó:menšnd} – prej omenjen

afraid 1 – {∂fréid} – prestrašen

afraid 2 – {∂fréid} – zaskrbljen

afraid 3 – {∂fréid} – boječ

afraid 4 – to be AFRAID – {tu bi: ∂fréid} – bati se

afraid 5 – I’m AFRAID I can’t lend you £ 100 – {aim ∂fréid ai kænt lend ju: hΛndr∂d paunds} – žal ti ne morem posoditi sto funtov

afresh 1 – {∂fréš} – znova

afresh 2 – {∂fréš} – spet

aft 1 – {a:ft, æft (po ameriško)} – na krmi (na zadnjem delu ladje ali čolna)

aft 2 – {a:ft, æft (po ameriško)} – proti krmi (proti zadnjemu delu ladje ali čolna)

after 1 – {á:ft∂, æ:ft∂ (po ameriško)} – kasneje

after 2 – {á:ft∂, æ:ft∂ (po ameriško)} – nato

after 3 – {á:ft∂, æ:ft∂ (po ameriško)} – potem ko

after 4 – {á:ft∂, æ:ft∂ (po ameriško)} – po

after 5 – {á:ft∂, æ:ft∂ (po ameriško)} – za

after 6 – the day AFTER tomorrow – {Θ∂ dei á:ft∂ tumórou, Θ∂ dei æ:ft∂ tumórou (po ameriško)} – pojutrišnjem

after 7 – AFTER you! – {á:ft∂ ju:!, æ:ft∂ ju:! (po ameriško)} – Prosim vstopite prvi!

after 8 – AFTER all – {á:ft∂, æ:ft∂ (po ameriško)} – končno

after 9 – AFTER all – {á:ft∂ ó:l, æ:ft∂ ó:l (po ameriško)} – navsezadnje

after 10 – AFTER all – {á:ft∂ ó:l, æ:ft∂ ó:l (po ameriško)} – sicer

after–effect, aftereffect – {á:ft∂rifekt} – posledica

afternoon – {á:ft∂nún} – popoldan

afterthought – {á:ft∂θó:t} – poznejši domislek

afterward 1 – {á:ft∂w∂d} – kasneje

afterward 2 – {á:ft∂w∂d} – nato

afterward 3 – {á:ft∂w∂d} – potem

afterwards 1 – {á:ft∂w∂dz} – kasneje

afterwards 2 – {á:ft∂w∂dz} – nato

afterwards 3 – {á:ft∂w∂dz} – potem

again 1 – {∂géin, ∂gén} – zopet

again 2 – {∂géin, ∂gén} – ponovno

against 1 – {∂géinst} – proti

against 2 – {∂géinst} – zoper

against 3 – {∂géinst} – ob

agape 1 – {∂géip} – odprtih ust

agape 2 – {∂géip} – zevajoč

agate – {æg∂t} – ahat (poldrag kamen različnih barv)

age 1 – {eidž} – starost

age 2 – {eidž} – čas

age 3 – {eidž} – starati se

age 4 – to become of AGE – {tu bikΛm óv eidž} – postati polnoleten

age 5 – The Middle AGEs – {Θ∂ mídl eidžis} – srednji vek

age 6 – AGE–pyramid, AGE pyramid– {eidžpír∂mid} – starostna piramida

aged 1 – {éidžid} – prileten

aged 2 – {éidžid} – star

ageless 1 – {éidžlis} – ki se ne stara

ageless 2 – {éidžlis} – večen

agency 1 – {éidž∂nsi} – delovanje

agency 2 – {éidž∂nsi} – posredovanje

agency 3 – {éidž∂nsi} – zastopstvo

agency 4 – {éidž∂nsi} – pisarna

agency 5 – {éidž∂nsi} – agencija (podjetje, ki opravlja posredniške posle)

agenda 1 – {∂džénd∂} – poslovanje

agenda 2 – {∂džénd∂} – delo

agenda 3 – {∂džénd∂} – zapisnik

agenda 4 – {∂džénd∂} – dnevni red seje

agenda 5 – {∂džénd∂} – agenda (poslovanje, posli)

agent 1 – {éidž∂nt} – zastopnik

agent 2 – {éidž∂nt} – agent (1. zastopnik podjetja pri sklepanju kupčij, ki obiskuje stranke na domu; 2. zaupen sodelavec državne obveščevalne službe)

agent 3 – {éidž∂nt} – delujoča sila

agent 4 – station AGENT – {stéiš∂n éidž∂nt} – postajenačelnik (po ameriško)

agent 5 – news AGENT – {nju:z éidž∂nt} – prodajalec časopisov

agglomeration 1 – {∂gl∂m∂réiš∂n} – skupina hiš ali naselij

agglomeration 2 – {∂gl∂m∂réiš∂n} – aglomeracija (kopičenje, strnjevanje, združevanje)

agglutinate 1 – {∂glú:tineit} – zlepiti

agglutinate 2 – {∂glú:tineit} – aglutinirati (sprijeti, zlepiti)

aggrandize 1 – {æ:gr∂ndaiz} – povečati

aggrandize 2 – {æ:gr∂ndaiz} – pretiravati

aggrandize 3 – {æ:gr∂ndaiz} – poveličevati

aggravate 1 – {æ:gr∂veit} – poslabšati

aggravate 2 – {æ:gr∂veit} – dražiti

aggravate 3 – {æ:gr∂veit} – jeziti

aggregate 4 – {æ:grigeit} – nakopičiti

aggregate 5 – {æ:grigeit} – spojiti se

aggregation 1 – {ægrigéiš∂n} – kopičenje

aggregation 2 – {ægrigéiš∂n} – skupek

aggregation 3 – {ægrigéiš∂n} – konglomerat (kamnina, sestavljena iz zaobljenih kosov starejših kamnin, zlepljenih med seboj z vezivom)

aggression 1 – {∂gréš∂n} – napad

aggression 2 – war of AGGRESSION – {wó: óv ∂gréš∂n} – napadalna vojna

aggressive 1 – {∂grésiv} – napadalen

aggressive 2 – {∂grésiv} – prepirljiv

aggressor – {∂grés∂} – napadalec

aggrieve 1 – {∂grí:v} – užalostiti

aggrieve 2 – {∂grí:v} – prizadeti

aghast 1 – {∂gá:st} – prestrašen

aghast 2 – {∂gá:st} – osupel

agile 1 – {ædžail} – spreten

agile 2 – {ædžail} – okreten

agile 3 – {ædžail} – gibčen

agility 1 – {∂džiliti} – spretnost

agility 2 – {∂džiliti} – gibčnost

agility 3 – {∂džiliti} – delavnost

agitate 1 – {æ:džiteit} – tresti

agitate 2 – {æ:džiteit} – razburiti

agitate 3 – {æ:džiteit} – hujskati

agitate 4 – {æ:džiteit} – agitirati (pridobivati koga za kaj)

agitation 1 – {ædžitéiš∂n} – tresenje

agitation 2 – {ædžitéiš∂n} – razburjenost

agitation 3 – {ædžitéiš∂n} – agitacija (pridobivanje koga za kaj)

agitator 1 – {æ:džiteit∂} – agitator

agitator 2 – {æ:džiteit∂} – hujskač

agnosticism – {ægnóstisiz∂m} – agnosticizem (nauk, da bistvo stvari ni dostopno človeškemu spoznanju)

ago 1 – {∂góu} – pred

ago 2 – {∂góu} – v preteklosti

ago 3 – three days AGO – {θri: deiz ∂góu} – pred tremi dnevi

ago 4 – long AGO – {lóη ∂góu} – davno

agonize 1 – {æ:g∂naiz} – trpinčiti

agonize 2 – {æ:g∂naiz} – hudo trpeti

agony 1 – {æ:g∂ni} – hudo trpljenje

agony 2 – {æ:g∂ni} – agonija (smrtni boj, umiranje)

agrarian 1 – {∂gré:∂ri∂n} – poljedelski

agrarian 2 – {∂gré:∂ri∂n} – kmetijski

agrarian 3 – {∂gré:∂ri∂n} – agraren (nanašajoč se na kmetijstvo)

agrarian 4 – {∂gré:∂ri∂n} – zagovornik agrarnih reform

agree 1 – {∂grí:} – strinjati se

agree 2 – {∂grí:} – soglašati

agree 3 – {∂grí:} – razumeti se med seboj

agree 4 – to AGREE with – {tu ∂grí: wiΘ} – prijati komu

agreeable 1 – {∂grí∂bl} – prijeten

agreeable 2 – {∂grí∂bl} – ustrezen

agreeable 3 – {∂grí∂bl} – soglasen

agreement 1 – {∂grí:m∂nt} – dogovor

agreement 2 – {∂grí:m∂nt} – sporazum

agreement 3 – {∂grí:m∂nt} – pogodba

agreement 4 – social AGREEMENT – {sóuš∂l ∂grí:m∂nt} – družbeni sporazum

agreement 5 – by AGREEMENT – {bái ∂grí:m∂nt} – sporazumno

agricultural 1 – {ægrikΛlčur∂l} – kmetijski

agricultural 2 – {ægrikΛlčur∂l} – poljedelski

agricultural 3 – individual AGRICULTURAL producer – {indivídju∂l ægrikΛlčur∂l pr∂djú:s∂} – individualni kmetijski proizvajalec

agriculture 1 – {æ:grikΛlč∂} – kmetijstvo

agriculture 2 – small–scale AGRICULTURE – {smó:lskéil æ:grikΛlč∂} – drobna kmetijska proizvodnja

agronomy 1 – {∂grón∂mi} – agronomija (veda o kmetijstvu in poljedelstvu)

agronomy 2 – {∂grón∂mi} – kmetijsko gospodarjenje

ahead 1 – {∂héd} – vnaprej

ahead 2 – {∂héd} – naprej

ahead 3 – {∂héd} – spredaj

aid 1 – {eid} – pomagati

aid 2 – {eid} – pomoč

aid 3 – {eid} – podpora

aid 4 – first AID – {f∂:st eid} – prva pomoč

ail 1 – {eil} – boleti

ail 2 – {eil} – bolehati

ailment 1 – {éilm∂nt} – bolezen

ailment 2 – {éilm∂nt} – bolečina

ailment 3 – {éilm∂nt} – težava

aim 1 – {éim} – meriti kam

aim 2 – {éim} – namigovati

aim 3 – {éim} – cilj

aim 4 – {éim} – namera

aimless – {éimlis} – brezciljen

air 1 – {é:∂} – zrak

air 2 – {é:∂} – prepih

air 3 – {é:∂} – videz

air 4 – {é:∂} – arija (skladba ali del večje skladbe za glas in instrumentalno spremljavo)

air 5 – on the AIR – {ón Θi: é:∂} – po radiu

air 6 – by AIR – {bái é:∂} – po zraku (z letalom)

air 7 – {é:∂} – zračiti

air 8 – {é:∂} – sušiti

air–base, airbase, air base – {é:∂beis} – letalsko oporišče

air–bed – {é:bed} – pnevmatična žimnica

air–borne, airborne 1 – {é:∂bó:n} – po zraku prepeljan

air–borne, airborne 2 – to become AIR–BORNE – {tu bikΛm é:∂bó:n} – vzleteti

air–condition 1 – {é:∂k∂ndíš∂n} – klimatizirati (uravnavati temperaturo, vlažnost in menjavanje zraka v zaprtem prostoru)

air–condition 2 – {é:∂k∂ndíš∂n} – hladiti prostore v poletnem času

air–condition 3 – {é:∂k∂ndíš∂n} – klimatizacija (uravnavanje temperature, vlažnosti in menjavanja zraka v zaprtem prostoru)

air–conditioning, air conditioning – {é:∂k∂ndíš∂niη} – klimatska naprava (“klima”)

aircraft 1 – {é:∂kra:ft} – letalo

aircraft 2 – AIRCRAFT carrier – {é:∂kra:ft kæ:ri∂} – letalonosilka

air–force, air force – {é:∂fó:s} – vojno letalstvo

air–hostess – {é:∂houstis} – stevardesa (delavka, ki skrbi za namestitev in udobje potnikov na letalu)

airline 1 – {é:∂lain} – letalska proga

airline 2 – {é:∂lain} – zračna črta

airliner – {é:∂lain∂} – potniško letalo

air–mail, airmail – {é:∂meil} – letalska pošta

air–mass, air mass – {é:∂mæs} – zračne gmote

airplane 1 – {é:∂plein} – letalo

airplane 2 – {é:∂plein} – avion

air–pocket, air pocket – {é:∂pókit} – zračni čep

airport 1 – {é:∂pó:t} – letališče

airport 2 – {é:∂pó:t} – aerodrom

airproof 1 – {é:∂pru:f} – hermetičen (ki je tako zaprt, da ne prepušča plina ali tekočine)

airproof 2 – {é:∂pru:f} – neprodušen

air–raid, air raid 1 – {é:∂reid} – letalski napad

air–raid, air raid 2 – AIR–RAID shelter – {é:∂reid šélt∂} – zaklonišče

air–tight, airtight 1 – {é:∂tait} – neprodušen

air–tight, airtight 2 – {é:∂tait} – hermetičen (ki je tako zaprt, da ne prepušča plina ali tekočine)

airway – {é:∂wei} – zračna pot

airy 1 – {é:∂ri} – zračen

airy 2 – {é:∂ri} – lahek

airy 3 – {é:∂ri} – vesel

airy 4 – {é:∂ri} – površen

aisle 1 – {ail} – preseka

aisle 2 – {ail} – cerkvena ladja

aisle 3 – {ail} – prehod

aisle 4 – {ail} – hodnik v vagonu (po ameriško)

ajar – {∂džá:} – priprt

akin – {∂kín} – soroden

alactrity 1 – {∂læ:kriti} – živahnost

alactrity 2 – {∂læ:kriti} – prizadevnost

alarm 1 – {∂lá:m} – alarm

alarm 2 – {∂lá:m} – poplah

alarm 3 – {∂lá:m} – preplašiti

alarm 4 – {∂lá:m} – razburiti

alarm 5 – {∂lá:m} – preplah

alarm 6 – ALARM blast – {∂lá:m bla:st} – sirena

alarm 7 – ALARM clock – {l:m klók} – budilka

alas 1 – {∂lás, ∂læ:s} – žal

alas 2 – {∂lás, ∂læ:s} – ojoj

album – {æ:lb∂m} – album (1. knjiga za vlaganje fotografij, znamk; 2. spominska vpisna knjiga; 3. umetniški zbornik, npr. album francoskih impresionistov, 4. zbirka pesmi enega ali več glasbenih izvajalcev)

albumen 1 – {æ:lbjumin} – beljak

albumen 2 – {æ:lbjumin} – beljakovina

alcohol – {æ:lk∂hól} – alkohol (brezbarvna hlapljiva tekočina ostrega duha in pekočega okusa)

alcoholic 1 – {æ:lk∂hólik} – alkoholičen (nanašajoč se na alkoholike)

alcoholic 2 – {æ:lk∂hólik} – alkoholik (kdor pretirano uživa alkoholne pijače)

alcove 1 – {æ:lkouv} – niša

alcove 2 – {æ:lkouv} – vdolbina v steni

alder – {ó:ld∂} – jelša (drevo ali grm z nazobčanimi jajčastimi ali srčastimi listi in krogličastimi plodovi)

alderman 1 – {ó:ld∂m∂n} – mestni svetnik

alderman 2 – {ó:ld∂m∂n} – občinski svetnik

ale 1 – {eil} – svetlo pivo

ale 2 – ALE draught – {eil dra:ft} – točeno pivo

alert 1 – {∂l∂:t} – buden

alert 2 – {∂l∂:t} – uren

alert 3 – {∂l∂:t} – čuječ

alert 4 – on the ALERT – {ón Θi: ∂l∂:t} – buden

alert 5 – on the ALERT – {ón Θi: ∂l∂:t} – na preži

alevin – {æ:livin} – pravkar izvaljen zarod postrvi ali sorodnih rib

alfalfa 1 – {ælfæ:lf∂} – nemška deteljica

alfalfa 2 – {ælfæ:lf∂} – lucerna (krmna rastlina s trojnatimi listi in modro vijoličastimi cveti)

alga – {æ:lg∂} – alga (nižje razvita obarvana rastlina, ki živi zlasti v vodi)

algae – {æ:ldži:} – alge

algebra – {æ:ldžibr∂} – algebra (veda o računanju s črkami ali kakimi drugimi znaki)

Algonkian 1 – {ælgóηkwin} – algonkij (mlajše obdobje praveka, v katerem so nastajale usedline z jasnimi sledovi življenja)

Algonkian 2 – {ælgóηkwin} – pravek (geološka doba)

alias 1 – {éili∂s} – po domače

alias 2 – {éili∂s} – privzeto ime

alibi – {æ:libai} – alibi (dokaz, da obtoženi ob določenem času ni bil na kraju dejanja)

alien 1 – {éili∂n} – tuj

alien 2 – {éili∂n} – nasproten

alien 3 – {éili∂n} – tujec, tujka

alienate 1 – {éili∂neit} – odtujiti

alienate 2 – {éili∂neit} – oddati

alienate 3 – {éili∂neit} – zapleniti

alienation 1 – {eili∂néiš∂n} – odtujitev

alienation 2 – {eili∂néiš∂n} – zaplemba

alight 1 – {∂láit} – dol stopiti

alight 2 – {∂láit} – spustiti se

alight 3 – {∂láit} – pristati (letalo)

align 1 – {∂láin} – uvrstiti se

align 2 – {∂láin} – v vrsto se postaviti

alignment 1 – {∂láinm∂nt} – uvrščenost

alignment 2 – {∂láinm∂nt} – vezanost

alignment 3 – non–ALIGNMENT – {nón–∂láinm∂nt} – neuvrščenost

alignment 4 – non–ALIGNMENT – {nón–∂láinm∂nt} – nevezanost

alike 1 – {∂láik} – podoben

alike 2 – {∂láik} – prav tak

aliment 1 – {æ:lim∂nt} – prehrana

aliment 2 – {æ:lim∂nt} – vzdrževalnina

aliment 3 – {æ:lim∂nt} – vzdrževati

alive 1 – {∂láiv} – živahen

alive 2 – {∂láiv} – dovzeten

alive 3 – to be ALIVE to – {tu bi: ∂láiv tu} – dobro se česa zavedati

alive 4 – to be ALIVE to – {tu bi: ∂láiv tu} – biti si v svesti

alkali 1 – {æ:lk∂lai} – alkalija (ime za snovi, katerih vodne raztopine so močno bazične, grenkega okusa in najedajo kožo)

alkali 2 – {æ:lk∂lai} – lužina (baza, lug)

all 1 – {ó:l} – ves

all 2 – {ó:l} – cel

all 3 – {ó:l} – vsi

all 4 – {ó:l} – popolnoma

all 5 – above ALL – {∂bΛv ó:l} – predvsem

all 6 – after ALL – {á:ft∂ ó:l, æ:ft∂ ó:l (po ameriško)} – navsezadnje

all 7 – after ALL – {á:ft∂ ó:l, æ:ft∂ ó:l (po ameriško)} – sicer

all 8 – ALL at once – {ó:l æt wΛns} – nenadoma

all 9 – not at ALL – {nót ∂t ó:l} – nikakor ne

all 10 – not at ALL – {nót ∂t ó:l} – prosim

all 11 – ALL over – {ó:l óuv∂} – povsod

all 12 – ALL right – {ó:l rait} – v redu

all 13 – ALL right – {ó:l rait} – prav

all 14 – ALL the same – {ó:l Θ∂ seim} – vendar

allay 1 – {∂léi} – olajšati

allay 2 – {∂léi} – pomiriti

allegation 1 – {ælegéiš∂n} – izjava

allegation 2 – {ælegéiš∂n} – trditev

allegation 3 – false ALLEGATION – {fó:ls ælegéiš∂n} – pretveza

allege 1 – {∂lédž} – navesti

allege 2 – {∂lédž} – trditi

allege 3 – {∂lédž} – izjaviti

allegedly 1 – {∂lédždli} – domnevno

allegedly 2 – {∂lédždli} – baje (izraža negotovost trditve)

allegiance 1 – {∂lí:dž∂ns} – zvestoba

allegiance 2 – {∂lí:dž∂ns} – vdanost

allegory 1 – {æ:lig∂ri} – prispodoba

allegory 2 – {æ:lig∂ri} – alegorija (prikazovanje abstraktnega (s čuti nezaznavnega, pojmovnega, miselnega) v konkretni obliki, prispodoba)

allergy – {æ:l∂dži} – alergija (preobčutljivost organizma za določene snovi)

alleviate 1 – {∂lí:vieit} – olajšati

alleviate 2 – {∂lí:vieit} – ublažiti

alley 1 – {æ:li} – aleja (cesta z vrsto dreves na eni strani ali na obeh straneh, drevored)

alley 2 – {æ:li} – ozka ulica

alliance 1 – {∂lái∂ns} – zveza

alliance 2 – {∂lái∂ns} – zavezništvo

alliance 3 – {∂lái∂ns} – koalicija (zveza strank, držav za dosego skupnega cilja)

alliance 4 – Socialist ALLIANCE – {sóuš∂list ∂lái∂ns} – Socialistična zveza

allied 1 – {∂láid} – združen

allied 2 – {∂láid} – zavezniški

allied 3 – {∂láid} – soroden

allied 4 – ALLIED by race – {∂láid bái reis} – istoroden

alligator – {æ:ligeit∂} – aligator (krokodilu podoben plazilec s širokim gobcem)

allocate 1 – {æ:lokeit} – dodeliti

allocate 2 – {æ:lokeit} – odkazati

allocate 3 – {æ:lokeit} – napotiti

allocation 1 – {ælokéiš∂n} – dodelitev

allocation 2 – {ælokéiš∂n} – nakazilo

allocation 3 – resource ALLOCATION – {risó:s ælokéiš∂n} – razdelitev sredstev

allocation 4 – resource ALLOCATION – {risó:s ælokéiš∂n} – razdelitev virov

allot 1 – {∂lót} – razdeliti

allot 2 – {∂lót} – parcelirati

allot 3 – {∂lót} – nakazati

allot 4 – {∂lót} – dodeliti

allow 1 – {∂láu} – dovoliti

allow 2 – {∂láu} – dopustiti

allow 3 – {∂láu} – onemogočiti

allow 4 – to ALLOW for – {tu ∂láu fó:} – upoštevati

allowance 1 – {∂láu∂ns} – dovoljenje

allowance 2 – {∂láu∂ns} – odobritev

allowance 3 – {∂láu∂ns} – podpora

allowance 4 – {∂láu∂ns} – obrok hrane

allowance 5 – to make ALLOWANCE for – {tu meik ∂láu∂ns fó:} – upoštevati

allowance 6 – family ALLOWANCE – {fæ:mili ∂láu∂ns} – družinska doklada

allowance 7 – child ALLOWANCE – {čaild ∂láu∂ns} – otroška doklada

allowance 8 – daily ALLOWANCE – {déili ∂láu∂ns} – dnevnica

alloy 1 – {æ:lói, ∂lói} – zlitina (zmes, spojina ali raztopina dveh ali več kovin ali kovine in nekovine, ki se dobi s taljenjem)

alloy 2 – {æ:lói, ∂lói} – zmes

alloy 3 – ALLOY steel – {æ:lói stí:l, ∂lói stí:l} – legirano jeklo (jeklo (zelo trdna železova zlitina z majhno količino ogljika in drugih kovin), ki vsebuje silicij, mangan in oz. ali še druge namerno dodane elemente)

allude to 1 – {∂lú:d tu, ∂ljú:d tu} – meriti na kaj

allude to 2 – {∂lú:d tu, ∂ljú:d tu} – namigovati

allure 1 – {∂ljú:∂} – privabiti

allure 2 – {∂ljú:∂} – zapeljati

allusion – {∂lú:ž∂n, ∂ljú:ž∂n} – namigovanje

alluvial 1 – {∂lú:vi∂l, ∂ljú:vi∂l} – naplavljen

alluvial 2 – {∂lú:vi∂l, ∂ljú:vi∂l} – aluvialen

alluvium 1 – {∂lú:vi∂m, ∂ljú:vi∂m} – aluvij (mlajša, sedanja doba kvartarja, holocen)

alluvium 2 – {∂lú:vi∂m, ∂ljú:vi∂m} – rečna naplavina

alluvium 3 – {∂lú:vi∂m, ∂ljú:vi∂m} – poledena doba (holocen)

ally 1 – {æ:lai, ∂lái} – združiti

ally 2 – {æ:lai, ∂lái} – zvezati

ally 3 – {æ:lai, ∂lái} – zaveznik, zaveznica

along 1 – {∂lóη} – vzdolž

along 2 – {∂lóη} – po

along 3 – {∂lóη} – skupaj

along 4 – Come ALONG! – {kΛm ∂lóη} – pojdi sem!

along 5 – Come ALONG! – {kΛm ∂lóη} – pojdi z menoj!

aloud 1 – {∂láud} – naglas

aloud 2 – {∂láud} – glasno

alphabet – {æ:lf∂bit} – abeceda (ustaljeno zaporedje črk v kaki pisavi, zlasti v latinici)

alpine 1 – {æ:lpain} – planinski

alpine 2 – {æ:lpain} – alpski (nanašajoč se na Alpe)

already – {ó:lrédi} – že

also 1 – {ó:lsou} – prav tako

also 2 – {ó:lsou} – tudi

altar – {ó:lt∂} – oltar (večji predmet z mizi podobnim delom, sliko, kipi za opravljanje krščanskega bogoslužja)

alter 1 – {ó:lt∂} – spremeniti

alter 2 – {ó:lt∂} – prekrojiti (na novo ukrojiti)

alter 3 – {ó:lt∂} – predrugačiti

alteration 1 – {ó:lt∂réiš∂n} – sprememba

alteration 2 – {ó:lt∂réiš∂n} – predelava

altered – {ó:lt∂} – predrugačen

alternate 1 – {ó:lt∂:nit} – izmeničen

alternate 2 – {ó:lt∂:nit} – namestnik

alternate 1 – {ó:lt∂:neit} – vrstiti se

alternate 2 – {ó:lt∂:neit} – manjati se

alternative 1 – {ó:lt∂:n∂tiv} – alternativa (položaj, ko se je treba odločiti med dvema možnostma, od katerih ena izključuje drugo)

alternative 2 – {ó:lt∂:n∂tiv} – izbira med dvema možnostima

although 1 – {ó:lΘóu} – dasi

although 2 – {ó:lΘóu} – čeprav

although 3 – {ó:lΘóu} – četudi

altitude 1 – {æ:ltitju:d} – nadmorska višina

altitude 2 – {æ:ltitju:d} – globina

altogether 1 – {ó:l:t∂géΘ∂} – skupaj

altogether 2 – {ó:l:t∂géΘ∂} – popolnoma

altruism 1 – {æ:ltruiz∂m} – nesebičnost

altruism 2 – {æ:ltruiz∂m} – altruizem (ravnanje, nazor, pri katerem človek upošteva koristi drugih, nesebičnost)

alum – {æ:l∂m} – galun (brezbarvna sol, ki se uporablja za razkuževanje, zaustavljanje krvavitev, strojenje)

aluminium – {æljumínj∂m} – aluminij (lahka kovina srebrno bele barve, ki dobro prevaja toploto in elektriko)

aluminum – {∂lú:min∂m} – aluminij (po ameriško)

always 1 – {ó:lw∂z, ó:lweiz, ó:lwiz} – vedno

always 2 – {ó:lw∂z, ó:lweiz, ó:lwiz} – vselej

am 1 – {æm, ∂m} – sem

am 2 – I am, I’m – {ai æm, aim} – jaz sem

am 3 – I am to – {ai æm tu} – moram

ambiguous 1 – {æmbígju∂s} – dvoumen

ambiguous 2 – {æmbígju∂s} – nejasen

an 1 – {æn, ∂n} – nedoločni člen (pred besedami, ki se izgovarjajo na samoglasnik)

an 2 – {æn, ∂n} – neki

and 1 – {ænd, ∂nd} – in

and 2 – {ænd, ∂nd} – ter

announce 1 – {∂náuns} – objaviti

announce 2 – {∂náuns} – naznaniti

announced 1 – {∂náunst} – objavljen

announced 2 – {∂náunst} – naznanjen

annuity 1 – {anjúiti} – anuiteta

annuity 2 – {anjúiti} – letno odplačilo

annuity 3 – life ANNUITY – {laif anjúiti} – dosmrtna renta

annuity 4 – contingent ANNUITY – {k∂ntíndž∂nt anjúiti} – pogojna renta

any 1 – {éni} – neki

any 2 – {éni} – vsak

any 3 – {éni} – karkoli

any 4 – {éni} – kdorkoli

any 5 – {éni} – kakršenkoli

any 6 – not ANY – {nót éni} – noben

any 7 – at ANY rate – {∂t éni reit} – vsekakor

apparatus 1 – {æp∂réit∂s} – aparat (priprava za opravljanje določenega dela)

apparatus 2 – {æp∂réit∂s} – priprava

apparatus 3 – state APPARATUS – {steit æp∂réit∂s} – državni aparat

appropriate 1 – {∂próuprieit} – prilastiti si

appropriate 2 – {∂próuprieit} – nameniti

appropriation 1 – {∂proupriéiš∂n} – prisvojitev

appropriation 2 – private form of APPROPRIATION – {práivit fó:m óv ∂proupriéiš∂n} – privatno prilaščanje

appropriation 3 – APPROPRIATION of unpaid labour – {∂proupriéiš∂n óv Λ:npeid léib∂} – prilaščanje neplačanega dela

appropriation 4 – private APPROPRIATION of the social product – {práivit ∂proupriéiš∂n óv Θ∂ sóuš∂l pród∂kt} – privatno prisvajanje družbenega proizvoda

are 1 – {a:} – si

are 2 – {a:} – smo

are 3 – {a:} – ste

are 4 – {a:} – so

area 1 – {é∂ri∂} – površina

area 2 – {é∂ri∂} – področje

area 3 – {é∂ri∂} – zemljišče

area 4 – underdeveloped AREAs – {Λ:nd∂divél∂pt é∂ri∂S} – nerazvita področja

arm 1 – {a:m} – roka

arm 2 – {a:m} – laket (del roke med zapestjem in komolcem)

arm 3 – {a:m} – oborožiti

arms 1 – {a:ms} – grb

arms 2 – {a:ms} – orožje

art 1 – {a:t} – umetnost

art 2 – {a:t} – spretnost

art 3 – {a:t} – zvijačnost

art 4 – fine ARTs – {fáin á:ts} – upodabljajoče umetnosti

art 5 – fine ARTs – {fáin á:ts} – lepe umetnosti

artificial 1 – {a:tifíš∂l} – umeten

artificial 2 – {a:tifíš∂l} – izumetničen

artificial 3 – {a:tifíš∂l} – hinavski

artificial 4 – ARTIFICIAL fly – {a:tífiš∂l flai} – umetna muha (vaba za ribe)

as 1 – {æz, ∂z} – kakor

as 2 – {æz, ∂z} – kot

as 3 – {æz, ∂z} – medtem

as 4 – {æz, ∂z} – ko

as 5 – {æz, ∂z} – zato ker

as 6 – {æz, ∂z} – čeprav

as 7 – AS… AS – {æz… æz, ∂z… ∂z} – tako kot

as 8 – {æz, ∂z} – AS much AS – {æz mΛč æz, ∂z mΛč ∂z} – prav toliko kot

as 9 – {æz, ∂z} – such AS – {sΛč æz, sΛč ∂z} – tak kot

as 10 – {æz, ∂z} – so AS to – {sou æz tu, sou ∂z tu} – tako da

as 11 – {æz, ∂z} – so AS to – {sou æz tu, sou ∂z tu} – zato da

ask 1 – {a:sk, æsk (po ameriško)} – vprašati

ask 2 – {a:sk, æsk (po ameriško)} – povabiti

ask 3 – {a:sk, æsk (po ameriško)} – zahtevati

assets 1 – {æ:sits} – čisto premoženje

assets 2 – {æ:sits} – aktiva (premoženjske sestavine, ki jih kdo ima)

assets 3 – ASSETS and liabilities – {æ:sits ænd lai∂bílitis} – aktiva in pasiva (premoženje in obveznosti)

assets 4 – growth ASSETS – {grouθ æ:sits} – premožnje, ki prinaša rast oz. povečuje vrednost

assets 5 – income ASSETS – {ínk∂m æ:sits} – premožnje, ki prinaša dohodek

assist – {∂síst} – pomagati

assistance 1 – {∂síst∂ns} – pomoč

assistance 2 – {∂síst∂ns} – sodelovanje

assistance 3 – {∂síst∂ns} – podpora

assistance 4 – {∂síst∂ns} – asistenca (strokovno sodelovanje, pomoč pri čem, zlasti pri pomembnih opravilih)

assistance 5 – technical ASSISTANCE – {téknik∂l ∂síst∂ns} – tehnična pomoč

assistant 1 – {∂síst∂nt} – pomožen

assistant 2 – {∂síst∂nt} – pomočnik

assistant 3 – {∂síst∂nt} – asistent

assistant 4 – ASSISTANT professor – {∂síst∂nt pr∂fés∂} – docent, docentka (univerzitetni predavatelj, predavateljica, za stopnjo nižji od izrednega profesorja)

associate 1 – {∂sóušieit} – združenje

associate 2 – {∂sóušieit} – društvo

associate 3 – {∂sóušieit} – zveza

associate 4 – {∂sóušieit} – priključiti

associate 5 – {∂sóušieit} – združen

associate 6 – {∂sóušieit} – povezan

associate 7 – {∂sóušieit} – družabnik

associate 8 – {∂sóušieit} – tovariš

associate 9 – ASSOCIATE professor – {∂sóušieit pr∂fés∂} – izredni profesor

associated – {∂sóušieitit} – združen, združeni

at 1 – {æt, ∂t} – ob

at 2 – {æt, ∂t} – pri

at 3 – {æt, ∂t} – v

at 4 – {æt, ∂t} – na

at 5 – {æt, ∂t} – za

at 6 – AT all – {∂t ó:l} – sploh

at 7 – AT first – {æt f∂:st} – najprej

at 8 – AT least – {∂t li:st} – vsaj

at 9 – AT most – {∂t moust} – največ

at 10 – not AT all – {nót ∂t ó:l} – sploh ne

at 11 – not AT all – {nót ∂t ó:l} – prosim

at 12 – AT night – {∂t nait} – ponoči

at 13 – AT times – {∂t taims} – včasih

attend 1 – {∂ténd} – udeležiti se

attend 2 – {∂ténd} – biti prisoten

attend 3 – {∂ténd} – obiskovati

attend 4 – {∂ténd} – streči

attention 1 – {∂ténš∂n} – pozornost

attention 2 – {∂ténš∂n} – negovanje

authority 1 – {ó:θóriti} – ugled

authority 2 – {ó:θóriti} – oblast

authority 3 – {ó:θóriti} – ugledna oseba

authority 4 – {ó:θóriti} – strokovnjak

authority 5 – class AUTHORITY – {klá:s ó:θóriti} – razredna oblast

authority 6 – full AUTHORITY – {ful ó:θóriti} – pooblastilo

authority 7 – on the best AUTHORITY – {ón Θ∂ best ó:θóriti} – iz najboljkšega vira

average 1 – {æ:v∂ridž} – povpreček (srednja vrednost dveh ali več istovrstnih količin)

average 2 – {æ:v∂ridž} – povprečen

avid 1 – {æ:vid} – lakomen

avid 2 – {æ:vid} – pohlepen

away 1 – {∂wéi} – proč

away 2 – {∂wéi} – stran

away 3 – right AWAY – {rait ∂wéi} – takoj

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Komentiranje je zaključo.